Strona 1 z 38  > >>

Sprzątanie Świata
.
24.09.2018
Więcej...
Ubezpieczenie
.
18.09.2018
Więcej...
Zebranie z rodzicami
.
07.09.2018
Więcej...
Rozkład jazdy autobusów
.
31.08.2018
Więcej...
PROJEKTY

1. PROJEKT cyfrowobezpieczni.pl 


21 i 22 maja 2018 r. w szkole odbyły się warsztaty z uczniami i nauczycielami aby porozmawiać o cyberbezpieczeństwie. 

fotorelacja

 

 

 

2. MIĘDZYNARODOWY PROJEKT JEZYKOWY W RAMACH PROGRAMU: 

 

 


Program eTwinning

 The community for schools in Europe

It is an educational program of European Union, which promotes the usefulness of information and communication technology in European schools. Pupils use the Internet in cooperation over abroad. Cooperating, exchanging information and materials needed to learn. eTwinning motivates to learn and open on Europe.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich. Uczniowie wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

School takes actively part in European projects, which aims to improve general knowledge of our pupils as well as improve English, information technology and communication skills.

 (Szkoła aktywnie bierze udział w projektach europejskich, których celem jest poszerzenie wiedzy ogólnej uczniów, jak również ćwiczenie sprawności językowych oraz informacyjno- komunikacyjnych).

 

Three main characteristics of eTwinning projects

(Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning):

Using computer, the Internet, that is the tools accepted by pupils as well as increasing their enthusiasm. (Wykorzystywanie komputera, Internetu, czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm);

Foreign languages are necessary for direct communication with partner school, and immediate using lessons knowledge causes enjoy among pupils and increase their motivation to learn. (Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki);

Theme of the project associate with school program bases among all school subjects teaching in school and learning through fun, various forms of activities and project actions. (Temat projektu związany z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole i nauka przez zabawę, różnorodne formy aktywności i działania projektowe)

 


.