Strona 1 z 46  > >>

Dzień Papieża Jana Pawła II
,
16.10.2019
Więcej...
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWE 2019.
.
12.10.2019
Więcej...
UBEZPIECZENIE NNW – SZKOŁY PODSTAWOWE 2019/2020
UBEZPIECZENIE NNW – SZKOŁY PODSTAWOWE 2019/2020
03.10.2019
Więcej...
AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU!!!
AKTUALNY ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU!!!
27.09.2019
Więcej...
PROJEKTY

 

 

"Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku"

Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja 

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. 

Beneficjent: MS PRIME Marcin Szczebiot 
Partner:
 Polskie Centrum Edukacji i Analiz „ORDO” sp. z o.o. 

Tytuł projektu: „Wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku, Szkoły Podstawowej w Zabłudowie oraz Gimnazjum w Zabłudowie” 

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2020 

Wartość projektu: 736 444,97 zł 

Dofinansowanie: 699 622,72  PLN 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Białostoczku, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłudowie oraz Gimnazjum w Zabłudowie poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 107 os (60k,40M), wyposażenie pracowni przedmiotowych oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w ww szkołach, w terminie do 30.06.2020r. 

 Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

  1. Wyposażenie pracowni: 

Wyposażenie pracowni TIK w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabłudowie 

Wyposażenie pracowni przyrodniczej i pracowni TIK w Szkole Podstawowej w Białostoczku

  1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

Zajęcia z języka angielskiego i matematyki w Szkole Podstawowej w Zabłudowie 

Zajęcia z matematyki w Szkole Podstawowej w Białostoczku 

  1. Zajęcia rozwijające: 

Zajęcia z języka angielskiego i informatyki w Gimnazjum w Zabłudowie 

Zajęcia informatyczne, przyrodnicze, koło zainteresowań „Magia Programowania” i język angielski w Szkole Podstawowej w Białostoczku

  1. Wyjazdy edukacyjne: 

Wyjazd edukacyjny do Centrum Przyrodniczego UwB, Centrum Nauki Kopernik oraz Zielona Szkoła dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białostoczku 

Zielona Szkoła dla dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Zabłudowie 

  1. Wsparcie nauczycieli zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem:

szkolenie z zakresu programowania oraz obsługi tablicy interaktywnej i innych urządzeń mobilnych

 

Program zajęć wyrównawczych z matematyki II-IV

Program zajęć wyrównawczych z matematyki V-VII

Progema zajęć rozwijających z języka angielskiego I-IV

Program zajęć rozwijających z języka angielskiego V-VII

Program zajęć informatycznych

Program zajęć z przyrody

Program zajęć z programowania

 


100 rocznica Odzyskania Niepodległości

 


 

PROJEKT cyfrowobezpieczni.pl 


21 i 22 maja 2018 r. w szkole odbyły się warsztaty z uczniami i nauczycielami aby porozmawiać o cyberbezpieczeństwie. 

fotorelacja

 

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT JEZYKOWY W RAMACH PROGRAMU:  

 

Program eTwinning

 The community for schools in Europe

It is an educational program of European Union, which promotes the usefulness of information and communication technology in European schools. Pupils use the Internet in cooperation over abroad. Cooperating, exchanging information and materials needed to learn. eTwinning motivates to learn and open on Europe.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach europejskich. Uczniowie wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

School takes actively part in European projects, which aims to improve general knowledge of our pupils as well as improve English, information technology and communication skills.

 (Szkoła aktywnie bierze udział w projektach europejskich, których celem jest poszerzenie wiedzy ogólnej uczniów, jak również ćwiczenie sprawności językowych oraz informacyjno- komunikacyjnych).

 

Three main characteristics of eTwinning projects

(Trzy najważniejsze cechy projektów eTwinning):

Using computer, the Internet, that is the tools accepted by pupils as well as increasing their enthusiasm. (Wykorzystywanie komputera, Internetu, czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm);

Foreign languages are necessary for direct communication with partner school, and immediate using lessons knowledge causes enjoy among pupils and increase their motivation to learn. (Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki);

Theme of the project associate with school program bases among all school subjects teaching in school and learning through fun, various forms of activities and project actions. (Temat projektu związany z podstawami programowymi wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole i nauka przez zabawę, różnorodne formy aktywności i działania projektowe)

 


.